جلسات پیش دبستان
 
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 سه شنبه 1402/6   آشنایی با مربی و روش کار
2 سه شنبه 1402/9/7 12 توضیحات در مورد پروژه
3 سه شنبه 1402/12/15 12 عید نوروز
4 سه شنبه 1403/2/4 12 جشن پایان دوره
     
   
جلسات پایه اول
 
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 چهارشنبه 1402/6   آشنایی با روش تدریس معلم 
2 چهارشنبه 1402/8 12 آموزش نشانه ها
3 چهارشنبه 1402/9/22 12 آمادگی جهت آزمون های نوبت اول
4 چهارشنبه 1402/12/23 12 چگونگی فعالیت در ایام نوروز
5 چهارشنبه 1403/2/5 12 آمادگی جهت آزمون های نوبت دوم و جشن الفبا
     
   
جلسات پایه دوم
 
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 سه شنبه 1402/6 9:30 آشنایی با روش تدریس معلم 
2 سه شنبه 1402/6/9 9:30 اعلام نتیجه آزمون های مستمر
3 سه شنبه 1402/12/8 9:30 چگونگی فعالیت در ایام نوروز
4 سه شنبه 1403/2/4 9:30 آمادگی جهت امتخانات پایانی
 
     
   
جلسات پایه سوم
 
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 دوشنبه 1402/7 11 آشنایی با روش تدریس معلمان
2 یکشنبه 1402/9/5 11 اعلام نتیجه آزمون مستمر
3 یکشنبه 1402/10/24 11 بررسی دروس و فعالیت ها
4 یکشنبه 1402/12/13 11 چگونپی فعالیت در ایام نوروز
5 یکشنبه 1403/2/2 11 آمادگی جهت امتحانات پایانی
 
 
   
     
   
جلسات پایه چهارم
 
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 دوشنبه 1402/6/29 11 آشنایی با روش تدریس همکاران 
2 دوشنبه 1402/9/6 14:30 اعلام نتیجه آزمون های مستمر
3 دوشنبه 1402/11/9 14:30 بررسی دروس و فعالیت ها
4 دوشنبه 1403/1/27 14:30 آمادگی جهت امتحانات پایانی
     
   
جلسات پایه پنجم
 
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 دوشنبه 1402/6/29 11 آشنایی با روش تدریس معلمان
2 دوشنبه 1402/9/6 14:30 اعلام نتیجه آزمون های مستمر
3 دوشنبه 1402/11/9 14:30 بررسی دروس و فعالیت ها
4 دوشنبه 1403/1/27 14:30 آمادگی جهت امتحانات پایانی 
 
     
   
جلسات پایه ششم
 
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 دوشنبه 1402/6/29 11 آشنایی با روش تدریس همکاران 
2 دوشنبه 1402/9/6 14:30 اعلام نتیجه آزمون های مستمر
3 دوشنبه 1402/11/9 14:30 بررسی دروس و فعالیت ها
4 دوشنبه 1403/1/27 14:30 آمادگی جهت امتحانات پایانی
 
     
   
جلسات پایه هفتم
 
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 سه شنبه 1402/7 16 آشنایی با روش تدریس معلمان
2 سه شنبه 1402/9/14 14:30 بررسی دروس و فعالیت ها
3 سه شنبه 1402/11/17 14:30 بررسی دروس و فعالیت ها
4 سه شنبه 1402/2/3 14:30 آمادگی جهت امتحانات پایانی
     
   
جلسات پایه هشتم
 
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 سه شنبه 1402/7 16 آشنایی با روش تدریس همکاران
2 چهارشنبه 1402/9/15 14:30 بررسی دروس و فعالیت ها
3 چهارشنبه 1402/11/18 14:30 بررسی دروس و غعالیت ها
4 چهارشنبه 1402/2/5 14:30 آمادگی جهت امتحانات پایانی
     
   
جلسات پایه نهم
 
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 سه شنبه 1402/7 16 آشنایی با روش تدریس همکاران
2 چهارشنبه 1402/9/13 14:30 بررسی دروس و فعالیت ها
3 چهارشنبه 1402/11/16 14:30 بررسی دروس و فعالیت ها
4 چهارشنبه 1402/2/3 14:30 آمادگی جهت امتحانات پایانی