فوق برنامه ها   
خلاقیت شیمی
 • **طراحی                                                  

   
 • **نقاشی                              

   
 • **اریگامی

   
  **خلاقیت  سازه های  ماکارونی                               اجرای تئاتر
 •  

  **خلاقیت  شیمی