کادر اداری و اجرایی
 
 
موسس و مدیر  :عصمت سبزه علی
مسوول فناوری و مالی:زهرا قمی