کادر اداری و اجرایی  
موسس و مدیر  :عصمت سبزه علی
مسوول فناوری و مالی:زهرا قمی