کادر اداری و اجرایی
     
موسس و مدیر  :عصمت سبزه علی
مسوول فناوری و مالی:زهرا قمی
معاون آموزشی :زهرا آقایانی- زهرا ساجدی مقدم