مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
  کادر اداری و اجرایی  
موسس و مدیر  :عصمت سبزه علی
مسوول فناوری و مالی:زهرا قمی
معاون آموزشی :زهرا آقایانی ،زهرا فریدونی