برگزاری نمازو دعا  
                 برگزاری مراسم هفتگی دعا ، نماز و روخوانی  قرآن