برگزاری نمازو دعا
                 برگزاری مراسم هفتگی دعا ، نماز و روخوانی  قرآن