برگزاری نمازو دعا
 
 
                 برگزاری مراسم هفتگی دعا ، نماز و روخوانی  قرآن