مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
  برگزاری نمازو دعا  
                 برگزاری مراسم هفتگی دعا ، نماز و روخوانی  قرآن