برگزاری نمازو دعا
     
                 برگزاری مراسم هفتگی دعا ، نماز و روخوانی  قرآن