دیدار اولیا با کادر آموزشی
     
  
خانم سبزه علی موسس و مدیر تمام وقت   -----------
خانم آقایانی اجرایی شنبه تا چهارشنبه 8-14
خانم ساجدی اجرایی شنبه تا چهارشنبه 8-13.30
 خانم زبردست مشاور شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی
خانم قمی اجرایی شنبه تا چهارشنبه 8-14
       
خانم خلیلی معلم اول 2 شنبه 9.30تا 10.30
خانم نوری معلم دوم 4شنبه 11.40-10.40
خانم اصغری معلم سوم 3 شنبه 10.45-11.50
خانم برزگر معلم چهارم 2 شنبه 11.30-10.40
خانم حوتی ریاضی ابتدایی 2 شنبه 13-12.30
خانم قدیانی ادبیات 2شنبه 12.30-12
خانم محمودزاده ریاضی 2 شنبه 12-11.30
خانم دوگر زبان 1 شنبه 12-11.30
خانم شهرامی چرتکه یک شنبه و سه شنبه 8-10
خانم حبیب پور مطالعات 1 شنبه 13-12.30
خانم اسماعیلیان هنر 2 شنبه 8-13
خانم حاضری فن آوری 3 شنبه 13.30-13
خانم میانجی عربی 4 شنبه 9-10
خانم فریدونی زیست و شیمی وعلوم ابتدایی 3شنبه 12.30 -13
خانم میانجی پیام های اسمانی 4شنبه 9-10
خانم شهرامی چرتکه
    1 شنبه           
        3شنبه    
خانم کردی پور فیزیک 1شنبه 11.30-12
خانم مختاری ورزش 2 شنبه 8-13
خانم ایلخانی  آزمایشگاه
1 شنبه
4شنبه
8-13