دیدار اولیا با کادر آموزشی
     
  
خانم سبزه علی موسس و مدیر تمام وقت   -----------
خانم آقایانی اجرایی شنبه تا چهارشنبه 8-14
خانم فریدونی اجرایی شنبه تا چهارشنبه 8-13.30
 خانم زبردست مشاور شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی
خانم قمی اجرایی شنبه تا چهارشنبه 8-14
خانم ساجدی مربی پیش 4 شنبه 12-12.30
خانم خلیلی معلم اول 2 شنبه 12-12.45
خانم نوری معلم دوم 4شنبه 12-12.45
خانم اصغری معلم سوم 3 شنبه 10.45-11.50
خانم رفیعی معلم چهارم 2 شنبه 12-12.45
خانم کافی ریاضی ابتدایی 1 شنبه 10.50-11.30
خانم قدیانی ادبیات شنبه 9-10
خانم محمودزاده ریاضی 3 شنبه 10-10.30
خانم دوگر زبان 3 شنبه 11.50-12.15
خانم حسینی زبان 2 شنبه 13-13.30
خانم کرمی مطالعات 1 شنبه 12-12.30
خانم اسماعیلیان هنر 4 شنبه 9-9.20
خانم حاضری فن آوری 3 شنبه 11.30-12
خانم رجبیان عربی 4 شنبه 11.30-12
خانم اقدامی عربی شنبه 11.30-12
خانم میانجی پیام های اسمانی شنبه 11.30-11.45
خانم اإمی چرتکه 2 شنبه                12.45-13
خانم کردی پور فیزیک شنبه 12.50-13.10
خانم کلوند ورزش 2 شنبه 10-30-11
خانم ایلخانی  آزمایشگاه 1 شنبه 11.30-12