مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
 
  دیدار اولیا با کادر آموزشی  
ردیف نام و نام خانوادگی سمت روز ساعت
1
خانم
سبزه علی
موسس ومدیر همه روزه ----------
2
خانم ها
فریدونی و
آقایانی
 
معاون شنبه تا 4شنبه 8 -12
3 خانم زبردست مشاور سه شنبه و چهارشنبه 10-12
4 خانم قمی مسوول مالی همه روزه 8-13
5 خانم ساجدی
مربی
پیش صبح
چهارشنبه 12-12.30
6 خانم مربی پیش چهارشنبه 15-15.30
7 خانم خلیلی آموزگار اول شنبه 10.25-11.20
8 خانم گل بابایی آموزگار دوم دوشنبه 9.20-10.15
9 خانم اصغری آموزگار سوم چهارشنبه 11.30-12.25
10 خانم کافی معلم ریاضی سه شنبه 10.25-11.15
11
خانم
فریدونی
معلم علوم شنبه 10.25-11.20
12
خانم
سلگی
معلم دینی و قران سه شنبه 9.20-10
13
خانم
سبزه علی
معلم ادبیات یکشنبه 11.40-11.50
14
خانم
محمودزاده
دبیر ریاضی شنبه 13-13.30
15
خانم
قدیانی
دبیر ادبیات یکشنبه 9.20-10.15
16
خانم
صفری
دبیر مطالعات یکشنبه 13.30-14
17 خانم اسماعیلیان دبیر هنر شنبه 12-13
18 خانم حاضری دبیر هنر سه شنبه 11.40-11.50
19 خانم حسینی دبیر زبان دوشنبه 11.40-11.50
20
خانم
رجبیان
دبیر عربی شنبه 11.40-11.50
21 خانم کلوند دبیر ورزش چهارشنبه 9-9.20
22
خانم
بابایی
دبیر زیست و شیمی یکشنبه 11.40-11.50
23
خانم
غفاری
دبیر رباتیک سه شنبه 11.40-11.50
24
خانم
کردی پور
دبیر فیزیک چهارشنبه 11.40-11.50