دستاوردهای مدرسه
     
 
*کسب مقام برتر در مسابقات علمی ، هنری ، ورزشی ، پرورشی در سطح منطقه و استان
 

*راه یافتن دانش آموزان به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی

*دارای رتبه برتردر سطح مدارس ناحیه 2 کرج