نفرات برتر آزمون پیشرفت تحصیلی دی ماه98
     

پایه سوم:

نفراول:آتنا دانشور

نفر دوم:دیانا محمد بیگی

نفر سوم: مارال پل

 

 

 پایه چهارم:

نفر اول:آمیتیس علوی

نفر دوم:ملینا جوانمرد

نفر سوم:نیلوفر شریفی

 

پایه پنجم:

نفراول:فاطمه کریمی

نفردوم:پانته آابریشم دار

نفرسوم:آندیا محبی

 

 

پایه ششم:

نفراول:نرگس سعید پور

نفردوم:ملیکا طوماری

نفرسوم:زهرا رستمی

 

پایه هفتم :

نفر اول : سپیده حقانی

نفر دوم : آیدا غفوری

نفر سوم :نگین مشرفی

 

پایه هشتم :

نفر اول : فاطمه عباسیان

نفر دوم :هلنا رشادت

نفر سوم :غزل خلفی

 

پایه نهم:

نفر اول :آیناز خرمی

نفر دوم : عسل سلطانعلی

نفر سوم :نگین برهانی