آزمون جامع پنجم
     
روزتاریخریاضیعلومفارسیمطالعاتهدیه
اشنبه7/8تعیین سطح
تعیین سطح
تعیین سطح
تعیین سطح
تعیین سطح
4 شنبه8/21-201-168-332-156-23
3 شنبه9/621-3917-2934-4616-2624-38
4 شنبه9/211-461-348-552-316-43
1 شنبه9/1040-5930-4947-6827-4839-57
شنبه10/29فصل 1-3درس 1-5درس 1-6درس9-1درس 7-1
4 شنبه11/2456-7443-6063-8237-6552-73
2 شنبه20/1267-9553-7278-9662-8765-87
4 شنبه1/211-1041-768-1052-966-93
3 شنبه2/3105-12977-92106-112998-10894-115
1 شنبه2/21کل کتابکل کتابکل کتابکل کتابکل کتاب
 
برنامه آزمون جامع پایه ششم
     
روز تاریخ  
شنبه 7/15 آزمون تعیین سطح
چهارشنبه 8/3  
یکشنبه 9/5  
چهارشنبه 9/22  
یک شنبه 10/10  
شنبه 10/30  
چهار شنبه 11/25  
یکشنبه 12/20  
چهار شنبه 1/15  
سه شنبه 2/4  
شنبه 2/22  
     
     
     
 
آزمون جامع مقطع متوسطه اول
     
روز تاریخ  
شنبه 7/15 آزمون تعیین سطح
چهارشنبه 8/3  
یکشنبه 9/5  
چهار شنبه 9/22  
یکشنبه 10/10  
 شنبه 10/30 آزمون جامع کشوری
چهارشنبه 11/25  
یکشنبه 12/20  
چهار شنبه 1/15  
سه شنبه 2/4  
شنبه 2/22