مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
  برنامه آزمون جامع پایه دوم  
روز تاریخ
شنبه 7/15
سه شنبه 8/16
یک شنبه 9/5
یکشنبه 10/10
شنبه 10/30
چهارشنبه 11/25
یکشنبه 12/20
چهارشنبه 1/15
شنبه 2/22
   
 
 
  برنامه آزمون جامع پایه سوم  
 
روز تاریخ  
شنبه 7/15 همه دروس
سه شنبه 8/16 سواد خواندن
     
یکشنبه 9/5  
یک شنبه 10/10 سواد خواندن
شنبه 10/30  
چهارشنبه 11/25  
یک شنبه 12/20  
     
چهارشنبه 1/15  
یشنبه 2/22  
     
     
 
 
  آزمون جامع کلاس اول  
ردیف روز تاریخ ریاضی علوم ادبیات
1 چهارشنبه 96/9/10 بخش های 1تا8 درس های 1 تا 4 درس های 1 تا 6
2 یکشنبه 96/11/4 آزمون جامع کشوری    
3 یکشنبه 97/2/10 بخش های 18 تا 22 درس های 10 تا 12 درس های 16 تا 21
 
 
  آزمون جامع کلاس چهارم  
روز تاریخ  
شنبه 7/15 آزمون تعیین سطح
سه شنبه 8/16  
یکشنبه 9/5  
یکشنبه 10/10  
شنبه 10/30  
چهار شنبه 11/25  
یکشنبه 12/20  
چهارشنبه 1/15  
 شنبه 2/22  
 
 
  برنامه آزمون جامع پایه پنجم  
روز تاریخ  
شنبه 7/15 آزمون تعیین سطح
چهارشنبه 8/3  
یکشنبه 9/5  
چهارشنبه 9/22  
یک شنبه 10/10  
شنبه 10/30  
چهارشنبه 11/25  
یک شنبه 12/20  
چهارشنبه 1/15  
سه شنبه 2/4  
شنبه 2/22  
     
سه شنبه 2/19  
 
 
  برنامه آزمون جامع پایه ششم  
روز تاریخ  
شنبه 7/15 آزمون تعیین سطح
چهارشنبه 8/3  
یکشنبه 9/5  
چهارشنبه 9/22  
یک شنبه 10/10  
شنبه 10/30  
چهار شنبه 11/25  
یکشنبه 12/20  
چهار شنبه 1/15  
سه شنبه 2/4  
شنبه 2/22  
     
     
     
 
 
  آزمون جامع مقطع متوسطه اول  
روز تاریخ  
شنبه 7/15 آزمون تعیین سطح
چهارشنبه 8/3  
یکشنبه 9/5  
چهار شنبه 9/22  
یکشنبه 10/10  
 شنبه 10/30 آزمون جامع کشوری
چهارشنبه 11/25  
یکشنبه 12/20  
چهار شنبه 1/15  
سه شنبه 2/4  
شنبه 2/22