آزمون پایه ششم
     
شماره آزمون تعداد تست هدیه فارسی مطالعات علوم ریاضی
مهر همه دروس 10 تست علوم و ریاضی 15 تست درس 1 درس 1 درس 1و2 درس 1 فصل 1
آبان همه دروس 10 تست علوم و ریاضی 15 تست درس 1و2 درس 1و2 درس 3و4 درس 1و2 فصل 1
آذر همه دروس 10 تست علوم و ریاضی 15 تست درس 3و4 درس 3و4 درس 5و6 درس 3و4 فصل 2
دی همه دروس 10 تست علوم و ریاضی 15 تست درس 1و 6 درس 1و6 درس 1و9 درس 1و5 فصل 1تا 3
بهمن همه دروس 10 تست علوم و ریاضی 15 تست درس 7 تا 10 درس 7 تا 9 درس 10 تا 12 درس 6و7 فصل 4
اسفند همه دروس 10 تست علوم و ریاضی 15 تست درس 11 تا 13 درس 10 تا 13 درس 13 تا 17 درس 8و9 فصل 5
فروردبن همه دروس 10 تست علوم و ریاضی 15 تست درس 1 تا 15 درس 1 تا 15 درس 1 تا 24 درس 1 تا 11 فصل 1 تا 6
اردیبهشت همه دروس 15  تست کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب کل کتاب
 
آزمون جامع مقطع متوسطه اول
     
روز تاریخ  
شنبه 7/15 آزمون تعیین سطح
چهارشنبه 8/3  
یکشنبه 9/5  
چهار شنبه 9/22  
یکشنبه 10/10  
 شنبه 10/30 آزمون جامع کشوری
چهارشنبه 11/25  
یکشنبه 12/20  
چهار شنبه 1/15  
سه شنبه 2/4  
شنبه 2/22