کادر علمی و پرورشی آموزشگاه
     
 
 
 
 
 
موسس و مدیر
 
عصمت سبزه علی توران پشتی
سابقه : 32 سال 

 
 
 
 
 
مشاور
خانم زبردست

سابقه  : 33سال

نام و نام خانوادگی  :    خانم میانجی            
سمت  : دبیر پیام آسمانی 
مدرک تحصیلی : لیسانس الهیات
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی :خانم میانجی
سمت:  دبیر عربی و قرآن
رشته تحصیلی :  عربی
مدرک تحصیلی :  لیسانس الهیات

 


نام و نام خانوادگی : خانم فریدونی
سمت :دبیر زیست شناسی و شیمی
رشته تحصیلی :لیسانس شیمی

 

نام و نام خانوادگی :خانم کردی پور
سمت : دبیر فیزیک
مدرک تحصیلی : لیسانس

نام و نام خانوادگی :خانم قدیانی
سمت
:دبیر ادبیات پنجم و ششم ومتوسطه اول 
رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 
 
نام و نام خانوادگی 
خانم محمودزاده
سمت : دبیر ریاضی متوسطه اول
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس


نام و نام خانوادگی : خانم اسماعیلیان
و خانم حاضری
سمت : دبیر هنروکار وفناوری
مدرک تحصیلی : کارشناس هنر

نام و نام خانوادگی
خانم ایلخانی زاده
سمت :مسئول آزمایشگاه
رشته تحصیلی :کارشناس آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی : خانم دوگر 
سمت : دبیر زبان
رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 
 
 


 
 
کادر علمی وپرورشی آموزشگاه
     
 
 طراح آزمون های
پیشرفت تحصیلی و تیزهوشان
 
فاطمه شکرالهی
رشته تحصیلی :پزشکی 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم خلیلی
سمت : معلم پایه اول
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
نوری
سمت :معلم  پایه دوم  
 
 
 
نام و نام خانوادگی
اعظم اصغری
سمت : معلم پایه سوم
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم برزگر
سمت :معلم پایه چهارم

نام و نام خانوادگی
خانم حبیب پور
سمت : معلم مطالعات پنجم و ششم و متوسطه اول
 
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 

نام و نام خانوادگی
خانم حوتی
سمت : معلم ریاضی   پنجم وششم
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس

 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم شهرامی
سمت :مربی چرتکه
 
مدرک تحصیلی : کارشناس
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم مختاری
سمت :مربی ورزش
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی