کادر علمی و پرورشی آموزشگاه
 
 
 
 
 
موسس و مدیر
 
عصمت سبزه علی توران پشتی
سابقه : 31 سال 

 
 
 
 
 
مشاور
ماه منیر زبردست

سابقه  : 33سال

نام و نام خانوادگی  :    سمیه میانجی            
سمت  : دبیر پیام آسمانی 
مدرک تحصیلی : لیسانس الهیات
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی :خدیجه رجبیان و شقایق اقدامی
سمت:  دبیر عربی
رشته تحصیلی :  عربی
مدرک تحصیلی : لیسانس و فوق لیسانس

 


نام و نام خانوادگی : ساناز فریدونی
سمت :دبیر زیست شناسی و شیمی
رشته تحصیلی :کارشناسی شیمی

 

نام و نام خانوادگی : ایران کردی پور
سمت : دبیر فیزیک
رشته تحصیلی :زیست
مدرک تحصیلی : کارشناسی

نام و نام خانوادگی :ندا قدیانی
سمت : دبیر ادبیات
رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
 
 
 
نام و نام خانوادگی :
شیوا محمودزاده
سمت : دبیر ریاضی متوسطه اول
رشته تحصیلی : ریاضی
مدرک تحصیلی : کارشناسی


نام و نام خانوادگی : زهرا اسماعیلیان و شادی حاضری
سمت : دبیر هنروکار وفناوری
مدرک تحصیلی : کارشناس هنر

نام و نام خانوادگی
الهام ایلخانی زاده
سمت :مسئول آزمایشگاه
رشته تحصیلی :کارشناس آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی : نازنین دگر وسمیراحسینی
سمت : دبیر زبان
رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
 
 
 
 


نام و نام خانوادگی : شقایق اقدامی
سمت :  قرآن
رشته تحصیلی : عربی
مدرک تحصیلی : فوق لیسا نس


 
 
کادر علمی وپرورشی آموزشگاه
 
 طراح آزمون های
پیشرفت تحصیلی و تیزهوشان
 
فاطمه شکرالهی
رشته تحصیلی :پزشکی
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : زهرا ساجدی مقدم
سمت : مربی پیش دبستان صبح
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم خلیلی
سمت : معلم پایه اول
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
نوری
سمت :معلم  پایه دوم  
 
 
 
نام و نام خانوادگی
اعظم اصغری
سمت : معلم پایه سوم
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم رفیعی
سمت :معلم پایه چهارم

نام و نام خانوادگی
سوداگری
سمت : معلم مطالعات پنجم و ششم و متوسطه اول
 
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 

نام و نام خانوادگی
معصومه  کافی
سمت : معلم ریاضی چهارم  پنجم
مدرک تحصیلی : کارشناسی

نام ونام خانوادگی
ساناز فریدونی
سمت : معلم علوم چهارم و پنجم و ششم 
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی 
ندا قدیانی
سمت: معلم ادبیات  و پنجم و ششم وهفتم و نهم
مدرک تحصیلی : کارشناس ادبیات
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم افضلان
سمت :مربی چرتکه
 
مدرک تحصیلی : کارشناس
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی
خانم :سحرکلوند
سمت :مربی ورزش
 
مدرک تحصیلی : کارشناسی