مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
   
کادر علمی و پرورشی آموزشگاه
 
 
 
 
 
موسس و مدیر
 
عصمت سبزه علی توران پشتی
سابقه : 33 سال
 
مدرک تحصیلی:مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی 

 
 
 
 
 
مشاور
خانم زبردست وخانم سبزه علی

سابقه  : 33سال

خانم رضازاده
سمت:  دبیر ادبیات 
مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس
   
 
 
 
 
خانم میانجی
سمت:  دبیر دینی وعربی 
مدرک تحصیلی :  لیسانس
 


 خانم فریدونی
سمت :دبیر زیست شناسی و شیمی
رشته تحصیلی :لیسانس

 

خانم زارعیان
سمت : دبیر فیزیک
مدرک تحصیلی : لیسانس
 

خانم قدیانی
سمت
:دبیر ادبیات 
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 
 
 
خانم محمودزاده
سمت : دبیر ریاضی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس


نام و نام خانوادگی : خانم اسماعیلیان
سمت : دبیر هنروکار وفناوری
مدرک تحصیلی : کارشناس

 
خانم فریدونی
سمت :مسئول آزمایشگاه
مدرک تحصیلی :کارشناس

 
 
خانم دوگر 
سمت : دبیر زبان
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 
 
 


 
 
     
 
   
کادر علمی وپرورشی آموزشگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر فاطمه شکرالهی
 طراح آزمون های
پیشرفت تحصیلی و تیزهوشان
 
مدرک تحصیلی : پزشکی
 
 
 
 
 
 

خانم خلیلی
سمت : معلم پایه اول
مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس
 
 
 
 
 
 
 
خانم نوری
سمت :معلم  پایه دوم
مدرک تحصیلی :  لیسانس
 
 
 
 
 
خانم عزیزالهی
سمت : معلم پایه سوم
مدرک تحصیلی :  لیسانس
 
 
 
 
 
خانم اکبری
سمت :دبیرریاضی
مدرک تحصیلی :  لیسانس

 
 

خانم پلهم عباسی
سمت :دبیر مطالعات و قرآن 
 
مدرک تحصیلی : لیسانس
 
 
 
 
 
 
 
 خانم نصرتی
سمت : دبیرریاضی
مدرک تحصیلی : دکتری

 
 
خانم مختاری
سمت :دبیر ورزش
 
مدرک تحصیلی : کارشناس