امتحانات میان ترم اول پایه پنجم
     
ردیفروزمورخدرس
12شنبه97/8/21مطالعات
23شنبه97/8/22قرآن
34شنبه97/8/23املا
4شنبه97/8/26ریاضی
51شنبه97/8/27هنر
62شنبه97/8/28بخوانیم
73 شنبه97/1/29علوم
84شنبه97/8/30هدیه
 
امتحانات میان ترم اول پایه ششم
     
ردیفروزمورخدرس
12شنبه97/8/21علوم
23شنبه97/8/22هدیه
34 شنبه97/8/23قران
4شنبه97/8/26ریاضی
5یکشنبه97/8/27بخوانیم
6دوشنبه97/8/28هنرو کاروفناوری
7سه شنبه97/8/29تفکروپژوهش
8چهارشنبه97/8/30املا
9شنبه97/9/1مطالعات
 
امتحانات میان ترم دوم مقطع اول متوسطه
     
ردیفروزتاریخپایه هفتمپایه هشتمپایه نهم
11شنبه97/8/13مطالعاتمطالعاتمطالعات
22شنبه97/8/14املا و انشااملا و انشااملا و انشا
33شنبه97/8/15زبانزبانزبان
41شنبه97/8/20عربیعربیعربی
52شنبه97/8/21دینیدینیدینی
63شنبه97/8/22علومعلومعلوم
74شنبه97/8/23فارسیفارسیفارسی
8شنبه97/8/26ریاضیریاضیریاضی
91 شنبه97/8/27قرانقرانقران
102شنبه97/8/28تفکرتفکرآمادگی دفاعی