امتحانات میان ترم اول مقطع اول متوسطه
     
ردیف روز تاریخ پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم
1 1شنبه 98/8/13 مطالعات مطالعات مطالعات
2 2شنبه 98/8/14 املا و انشا املا و انشا املا و انشا
3 3شنبه 98/8/15 زبان زبان زبان
4 1شنبه 98/8/20 عربی عربی عربی
5 2شنبه 98/8/21 دینی دینی دینی
6 3شنبه 98/8/22 علوم علوم علوم
7 4شنبه 98/8/23 فارسی فارسی فارسی
8 شنبه 98/8/26 ریاضی ریاضی ریاضی
9 1 شنبه 98/8/27 قران قران قران
10 2شنبه 98/8/28 تفکر تفکر آمادگی دفاعی
 
برنامه امتحانات ترم دوم مقطع متوسطه
     
ردیف روز تاریخ پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم
1 شنبه 99/3/10 پیام اسمانی پیام اسمانی پیام اسمانی
2 یکشنبه 99/3/11 قران قران قران
3 سه شنبه 99/3/13 زبان زبان زبان
4 شنبه 99/3/17 مطالعات مطالعات مطالعات
5 سه شنبه 99/3/20 علوم علوم علوم
6 چهارشنبه 99/3/21 املا و انشا املا و انشا املا و انشا
7 شنبه 99/3/24 عربی عربی عربی
8 سه شنبه 99/3/27 ریاضی ریاضی ریاضی
9 پنجشنبه 99/3/29 فارسی فارسی فارسی
10 شنبه 99/3/31 تفکر تفکر امادگی دفاعی
لازم به ذکر است کلیه امتحانات پایه 9 به صورت حضوری راس ساعت 8 صبح در مدرسه برگزار میگردد و امتحانات پایه های 7 و 8 به صورت غیر حضوری در فضای مجازی راس ساعت 14 برگزار میگردد