مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
  برنامه امتحانات میان ترم دوم پایه اول  
ردیف روز مورخ درس
1 یکشنبه 97/1/26 ریاضی
2 دوشنبه 97/1/27 املا
3 سه شنبه 97/1/28 فارسی
4 چهارشنبه 97/1/29 علوم
 
 
  میان ترم دوم پایه دوم  
ردیف روز مورخ درس
1 شنبه 97/1/25 قران
2 یکشنبه 97/1/26 املا و جمله سازی
3 دوشنبه 97/1/27 فارسی
4 سه شنبه 97/1/28 ریاضی
5 چهارشنبه 97/1/29 علوم
6 شنبه 97/2/1 هدیه آسمانی
 
 
  میان ترم دوم پایه سوم  
ردیف روز مورخ درس
1 شنبه 97/1/25 املا
2 یکشنبه 97/1/26 علوم
3 دوشنبه 97/1/27 اجتماعی
4 سه شنبه 97/1/28 ریاضی
5 چهارشنبه 97/1/29 هدیه
6 شنبه 97/2/1 بخوانیم و بنویسیم
 
 
  میان ترم دوم پایه چهارم  
ردیف روز مورخ درس
1 یکشنبه 97/1/19 هدیه
2 دوشنبه 97/1/20 هنر و مطالعات
3 سه شنبه 97/1/21 ریاضی
4 چهارشنبه 97/1/22 قرآن
5 شنبه 97/1/25 املا
6 یکشنبه 97/1/26 بخوانیم
7 دو شنبه 97/1/27 علوم
 
 
  امتحانات میان ترم دوم پایه پنجم  
ردیف روز مورخ درس
1 یکشنبه 97/1/19 مطالعات
2 دوشنبه 97/1/20 قرآن
3 سه شنبه 97/1/21 املا
4 چهارشنبه 97/1/22 ریاضی
5 شنبه 97/1/25 هنر
6 یکشنبه 97/1/26 بخوانیم
7 دو شنبه 97/1/27 علوم
8 سه شنبه 97/1/29 هدیه
 
 
  امتحانات میان ترم دوم پایه ششم  
ردیف روز مورخ درس
1 یکشنبه 97/1/19 علوم
2 دوشنبه 97/1/20 هدیه
3 سه شنبه 97/1/21 قران
4 چهارشنبه 97/1/22 ریاضی
5 یکشنبه 97/1/26 بخوانیم
6 دوشنبه 97/1/27 هنرو کاروفناوری
7 سه شنبه 97/1/28 تفکروپژوهش
8 چهارشنبه 97/1/29 املا
9 شنبه 97/2/1 مطالعات
 
 
  امتحانات میان ترم دوم مقطع اول متوسطه  
ردیف روز تاریخ پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم
1 شنبه 97/1/25 ریاضی ریاضی ریاضی
2 یکشنبه 97/1/26 مطالعات مطالعات مطالعات
3 دوشنبه 97/1/27 املا و انشا املاو انشا املاو انشا
4 سه شنبه 97/1/28 زبان زبان زبان
5 چهارشنبه 97/1/29 عربی عربی عربی
6 شنبه 97/2/1 دینی دینی دینی
7 یکشنبه 97/2/2 علوم علوم علوم
8 دوشنبه 97/2/3 فارسی فارسی فارسی
9 سه شنبه 97/2/4 قران قران قران
10 چهارشنبه 97/2/5 تفکر تفکر آمادگی دفاعی