پیش دبستان
     

تاریخ جلسات گروهی

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

1

4شنبه

97/7/18

12-11

آشنایی با روش تدریس مربی

2

یکشنبه

97/9/18

10-11

اشنایی با حروف و نشانه ها و پروژه زمین

3

یکشنبه

97/12/12

10-11

مشاهده روند فعالیت ها و توضیح تکالیف نوروز

4

یکشنبه

98/1/18

10-11

 هماهنگی جشن پایان دوره

 
جلسات گروهی کلاس اول
     
ردیف سه شنبه 97/7/17 آشنایی با روش تدریس معلمان
1 دوشنبه
97/8/14
ساعت12 تا12:45
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
2 دوشنبه
97/9/26
ساعت12 تا 12.45
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
3 دوشنبه
97/10/3
ساعت12 تا 12.45
 
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
4 دوشنبه
97/12/13
ساعت12 تا 12.45
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
5 دوشنبه
98/1/26
ساعت12 تا 12.45
آمادگی جهت برپایی جشن الفبا
 
جلسات گروهی کلاس دوم
     
ردیف روز تاریخ وساعت موضوع
1  دو شنبه
 
97/7/16
ساعت 11.50 تا 10.45
آشنایی با روش تدریس معلم
2 دو شنبه
97/9/12
ساعت 11.50 تا 10.45
بررسی مسائل درسی و رفتاری
3 دو شنبه
97/12/12
ساعت 11.50 تا 10.45
 
بررسی مسائل درسی و رفتاری
4 دوشنبه
98/1/26
ساعت 11.50 تا 10.45
بررسی مسائل درسی و رفتاری
   
 
 
 
 
 
جلسات گروهی کلاس سوم
     
ردیف روز تاریخ وساعت موضوع
1  دوشنبه
97/7/17
ساعت:9.20تا 10.15
آشنایی با روش تدریس معلمان
2 دوشنبه
97/8/22
ساعت:9.20تا 10.15
بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 دوشنبه
97/10/18
ساعت:9:20تا 10.15
بررسی مسائل درسی ورفتاری
4 دوشنبه
97/12/20
ساعت:9:20تا 10.15
بررسی مسائل درسی ورفتاری
5 چهارشنبه
98/2/3
ساعت:9.20تا 10.15
بررسی مسائل درسی ورفتاری
 
جلسات گروهی پایه 4
     
ردیف روز تاریخ و ساعت موضوع
1 2شنبه
 
 
97/7/16
ساعت:
12:45تا 12
آشنایی با روش تدریس معلمان
2 2شنبه
 
97/9/19
ساعت:
 12:45 تا 12
بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 2شنبه
97/12/14
ساعت
12:45تا12
 
بررسی مسائل درسی ورفتاری
  2 شنبه
98/1/26
ساعت:
12:45تا 12
بررسی مسائل درسی ورفتاری
جلسات گروهی پایه 5
     
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 شنبه 97/7/22 10:45-11:50 آشنایی با روش تدریس معلم
2 2شنبه 97/9/5 10:45-11:50 بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 شنبه 97/12/11 10:45-11:50 بررسی مسائل درسی ورفتاری
4 2شنبه 98/1/19 10:45-11:50 بررسی مسائل درسی ورفتاری
 
جلسات گروهی پایه 6
     
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1  شنبه 97/7/22 10:45-11:50 اشنایی با روش تدریس معلم
2 2شنبه 97/9/5 10:45-11:50 بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 شنبه 97/12/11 10:45-11:50 بررسی مسائل درسی ورفتاری
4 2شنبه 98/1/19 10:45-11:50 بررسی مسائل درسی ورفتاری
 
جلسات گروهی مقطع متوسطه
     
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 4 شنبه 97/7/18 16-18 آشنایی با روش تدریس معلمان
2 2 شنبه 97/9/26 10-11 بررسی مسائل رفتاری و درسی
3 شنبه 97/12/4 10-11 بررسی مسائل رفتاری و درسی
4 1 شنبه 98/1/25 10-11 بررسی مسائل رفتاری و درسی