مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
  پیش دبستان  

تاریخ جلسات گروهی

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

1

دوشنبه

96/7/17

12-11

آشنایی با روش تدریس مربی

2

یکشنبه

96/9/5

12-11

اشنایی با حروف و نشانه ها و پروژه زمین

3

یکشنبه

96/12/13

12-11

مشاهده روند فعالیت ها و توضیح تکالیف نوروز

4

یکشنبه

97/2/9

12-11

جشن پایان دوره

 
 
  کلاس اول  
ردیف روز تاریخ وساعت موضوع
1 دوشنبه
96/7/12
ساعت12 تا13.30
آشنایی با روش تدریس معلمان
2 دوشنبه
96/8/8
ساعت :11:20 تا 10.25
آشنایی با نشانه ها
3 دوشنبه
96/9/13
ساعت :11:20 تا 10.25
 
آمادگی جهت آزمون های نوبت اول
4 دوشنبه
96/10/11
ساعت :11:20 تا 10.25
چگونگی فعالیت   در ایام تعطیلات نوروز
5 دوشنبه
96/11/9
ساعت :11:20 تا 10.25
آمادگی جهت امتحانات  پایانی و جشن الفبا
 
 
  کلاس دوم  
ردیف روز تاریخ وساعت موضوع
1  دو شنبه
 
96/7/24
ساعت 11.30 تا 12.30
آشنایی با روش تدریس معلمان
2 دو شنبه
96/8/15
ساعت 11.30 تا 12.30
اعلام نتایج ازمون های مستمر
3 دو شنبه
96/10/4
ساعت 11.30 تا 12.30
 
آمادگی جهت امتحانات ترم اول
4 دوشنبه
96/12/21
ساعت 11.30 تا 12.30
چگونگی فعالیت   در ایام تعطیلات نوروز
5 دوشنبه
97/2/3
ساعت 11.30 تا 12.30
 
آمادگی جهت امتحانات  پایانی
 
 
  کلاس سوم  
ردیف روز تاریخ وساعت موضوع
1  دوشنبه
96/7/17
ساعت:9.20تا 10.15
آشنایی با روش تدریس معلمان
2 دوشنبه
96/8/22
ساعت:9.20تا 10.15
اعلام نتایج آزمون های مستمر
3 دوشنبه
96/10/18
ساعت:9:20تا 10.15
آمادگی جهت امتحانات  ترم اول
4 دوشنبه
96/12/20
ساعت:9:20تا 10.15
چگونگی فعالیت   در ایام تعطیلات نوروز
5 چهارشنبه
97/2/3
ساعت:9.20تا 10.15
آمادگی جهت امتحانات  پایانی
 
 
  برنامه جلسات پایه 4  
ردیف روز تاریخ و ساعت موضوع
1 یک شنبه
 
 
96/7/23
ساعت:
16تا 18
آشنایی با روش تدریس معلمان
2 یکشنبه
 
96/9/12
ساعت:
10 تا11.30
اعلام نتایج آزمون مستمر
3 دوشنبه
96/12/14
ساعت
10تا11.30
 
چگونگی فعالیت در ایام نوروز
4 چهارشنبه
97/2/5
ساعت:
10تا 11:30
آمادگی جهت امتحانات پایانی
 
  برنامه جلسات پایه 5  
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 یک شنبه 96/7/23 16-18 اشنایی با روش تدریس معلم
2 یکشنبه 96/9/12 10-11.30 اعلام نتایج آزمون مستمر
3 دوشنبه 96/12/14 10-11.30 چگونگی فعالیت در ایام نوروز
4 چهارشنبه 97/2/5 10-11.30 آمادگی جهت امتحانات پایانی
 
 
  برنامه جلسات پایه 6  
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 یک شنبه 96/7/23 16-18 اشنایی با روش تدریس معلم
2 یکشنبه 96/9/12 10-11.30 اعلام نتایج آزمون مستمر
3 دوشنبه 96/12/14 10-11.30 چگونگی فعالیت در ایام نوروز
4 چهارشنبه 97/2/5 10-11.30 آمادگی جهت امتحانات پایانی