جلسات گروهی کلاس اول
     
ردیف سه شنبه
 
98/7/23
ساعت  11 تا 13
آشنایی با روش تدریس معلمان
1 دوشنبه
98/8/20
ساعت9.30 تا10.30
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
2 دوشنبه
98/9/18
ساعت9.30 تا10.30
 
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
3 دوشنبه
98/10/16
ساعت9.30 تا10.30
 
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
4 دوشنبه
98/12/12
ساعت9.30 تا10.30
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
5 دوشنبه
99/2/15
ساعت9.30 تا10.30
آمادگی جهت برپایی جشن الفبا
 
جلسات گروهی کلاس دوم
     
ردیف روز تاریخ وساعت موضوع
1  یکشنبه
 
98/7/28
ساعت 11.50 تا 10.45
آشنایی با روش تدریس معلم
2 4 شنبه
98/9/13
ساعت 11.50 تا 10.45
بررسی مسائل درسی و رفتاری
3 4 شنبه
98/11/16
ساعت 11.50 تا 10.45
 
بررسی مسائل درسی و رفتاری
4 4شنبه
99/2/17
ساعت 11.50 تا 10.45
بررسی مسائل درسی و رفتاری
   
 
 
 
 
 
جلسات گروهی کلاس سوم
     
ردیف روز تاریخ وساعت موضوع
1  دوشنبه
98/7/29
ساعت:10.45تا 11.45
آشنایی با روش تدریس معلمان
2 دوشنبه
98/9/11
ساعت:10.45تا 11.45
 
بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 دوشنبه
98/11/14
ساعت:10.45تا 11.45
 
بررسی مسائل درسی ورفتاری
4 دوشنبه
99/2/8
ساعت:10.45تا 11.45
 
بررسی مسائل درسی ورفتاری
   
 
 
 
 
جلسات گروهی پایه 4
     
ردیف روز تاریخ و ساعت موضوع
1 2شنبه
 
 
98/7/15
ساعت:
11:45تا 10.45
آشنایی با روش تدریس معلمان
2 3شنبه
 
98/9/12
ساعت:
 11:45 تا 10.45
بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 3شنبه
98/11/15
ساعت
11:45تا10.45
 
بررسی مسائل درسی ورفتاری
  3 شنبه
99/2/26
ساعت:
11:45تا 10.45
بررسی مسائل درسی ورفتاری
جلسات گروهی پایه 5
     
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1  2شنبه 98/7/29 12-13 آشنایی با روش تدریس معلمان
2 2شنبه 98/9/18 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 2شنبه 98/11/14 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
4 2شنبه 99/2/15 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
 
جلسات گروهی پایه 6
     
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 2 شنبه 98/7/29 12-13 اشنایی با روش تدریس معلمان
2 2شنبه 98/9/18 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 2شنبه 98/11/14 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
4 2شنبه 99/2/15 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
 
جلسات گروهی مقطع متوسطه
     
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 4 شنبه 98/8/1 10-11 آشنایی با روش تدریس معلمان
2 1 شنبه 98/9/10 12-11 بررسی مسائل رفتاری و درسی
3 3شنبه 98/11/15 12-11 بررسی مسائل رفتاری و درسی
4 3 شنبه 99/1/9 12-11 بررسی مسائل رفتاری و درسی