موفقیت دانش آموزان عزیزمان در مسابقات جشنواره فرهنگی و هنری در منطقه : 
خانمها :
حنانه شاه محمد رتبه دوم در رشته آبرنگ
آیلین نجاری رتبه دوم در رشته گواش
پرنیان حکیمی رتبه اول دررشته مداد رنگی
فاطمه کریمی رتبه دوم در رشته پاستل
ملینا جوانمرد رتبه دوم در رشته پاستل
 
سلاله زمانی رتبه دوم در رشته آبرنگ
روژین الهی مطلق رتبه دوم در رشته آبرنگ
تهمینه صبحی نصرت رتبه دوم در رشته مداد رنگی
پرنیان صادقی پناه رتبه دوم در رشته مداد رنگی
یاسمن پندآموز رتبه اول در رشته معرق
 
حنانه عرب زاده رتبه اول در رشته طراحی با زغال
آیدا دانیاری رتبه دوم در رشته طراحی با زغال
مهدیه حسرتی رتبه سوم دررشته مداد رنگی
هلنا رشادت رتبه اول در رشته منبت
سحر بهرامی  رتبه دوم در رشته رنگ روغن
سحر بهرامی رتبه دوم  دررشته پاستل
آیدا غفوری رتبه اول در رشته گواش
 
 
 
 
 
این موفقیت را به همه ی عزیزان و اولیا گرامی  تبریک عرض مینماییم .
جلسات گروهی کلاس اول
     
ردیف سه شنبه
 
98/7/23
ساعت  11 تا 13
آشنایی با روش تدریس معلمان
1 دوشنبه
98/8/20
ساعت9.30 تا10.30
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
2 دوشنبه
98/9/18
ساعت9.30 تا10.30
 
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
3 دوشنبه
98/10/16
ساعت9.30 تا10.30
 
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
4 دوشنبه
98/12/12
ساعت9.30 تا10.30
بررسی مسائل درسی  و رفتاری
5 دوشنبه
99/2/15
ساعت9.30 تا10.30
آمادگی جهت برپایی جشن الفبا
 
جلسات گروهی کلاس دوم
     
ردیف روز تاریخ وساعت موضوع
1  یکشنبه
 
98/7/28
ساعت 11.50 تا 10.45
آشنایی با روش تدریس معلم
2 4 شنبه
98/9/13
ساعت 11.50 تا 10.45
بررسی مسائل درسی و رفتاری
3 4 شنبه
98/11/16
ساعت 11.50 تا 10.45
 
بررسی مسائل درسی و رفتاری
4 4شنبه
99/2/17
ساعت 11.50 تا 10.45
بررسی مسائل درسی و رفتاری
   
 
 
 
 
 
جلسات گروهی کلاس سوم
     
ردیف روز تاریخ وساعت موضوع
1  دوشنبه
98/7/29
ساعت:10.45تا 11.45
آشنایی با روش تدریس معلمان
2 دوشنبه
98/9/11
ساعت:10.45تا 11.45
 
بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 دوشنبه
98/11/14
ساعت:10.45تا 11.45
 
بررسی مسائل درسی ورفتاری
4 دوشنبه
99/2/8
ساعت:10.45تا 11.45
 
بررسی مسائل درسی ورفتاری
   
 
 
 
 
جلسات گروهی پایه 4
     
ردیف روز تاریخ و ساعت موضوع
1 2شنبه
 
 
98/7/15
ساعت:
11:45تا 10.45
آشنایی با روش تدریس معلمان
2 3شنبه
 
98/9/12
ساعت:
 11:45 تا 10.45
بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 3شنبه
98/11/15
ساعت
11:45تا10.45
 
بررسی مسائل درسی ورفتاری
  3 شنبه
99/2/26
ساعت:
11:45تا 10.45
بررسی مسائل درسی ورفتاری
جلسات گروهی پایه 5
     
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1  2شنبه 98/7/29 12-13 آشنایی با روش تدریس معلمان
2 2شنبه 98/9/18 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 2شنبه 98/11/14 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
4 2شنبه 99/2/15 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
 
جلسات گروهی پایه 6
     
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 2 شنبه 98/7/29 12-13 اشنایی با روش تدریس معلمان
2 2شنبه 98/9/18 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
3 2شنبه 98/11/14 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
4 2شنبه 99/2/15 12-13 بررسی مسائل درسی ورفتاری
 
جلسات گروهی مقطع متوسطه
     
ردیف روز تاریخ ساعت موضوع
1 4 شنبه 98/8/1 10-11 آشنایی با روش تدریس معلمان
2 1 شنبه 98/9/10 12-11 بررسی مسائل رفتاری و درسی
3 3شنبه 98/11/15 12-11 بررسی مسائل رفتاری و درسی
4 3 شنبه 99/1/9 12-11 بررسی مسائل رفتاری و درسی