برنامه هفتگی کلاس اول
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم 
شنبه فارسی نگارش ریاضی قرآن
یکشنبه ریاضی ورزش املا نگارش /فارسی
دوشنبه هنر فارسی نگارش علوم
سه شنبه ریاضی املا نگارش /فارسی قرآن
چهارشنبه ریاضی فارسی علوم  نگارش
 
 
 
برنامه هفتگی کلاس دوم
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم  ساعت چهارم 
شنبه قرآن ریاضی فارسی علوم
یکشنبه ریاضی ورزش فارسی هدیه
دوشنبه املا هنر ریاضی فارسی
سه شنبه ریاضی فارسی قران علوم
چهارشنبه املا ریاضی هدیه خلاقیت
 
 
 
 
 
برنامه هفتگی کلاس سوم
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه قرآن / هدیه ریاضی فارسی  خلاقیت
یکشنبه علوم ریاضی فارسی/ نگارش ورزش
دوشنبه فارسی ریاضی علوم املا/انشا
سه شنبه فارسی ریاضی هنر علوم
چهارشنبه مطالعات ریاضی فارسی املا/هدیه
 
 
 
 
 
 
برنامه هفتگی کلاس چهارم
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ریاضی علوم قرآن املا/ فارسی
یکشنبه ورزش ریاضی مطالعات مهارت های زندگی
دوشنبه ریاضی علوم نگارش / فارسی انشا
سه شنبه قرآن ریاضی هدیه هنر
چهارشنبه هدیه علوم مطالعات فارسی
 
 
 
برنامه هفتگی کلاس پنجم
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ریاضی مطالعات ریاضی مهارت های زندگی
یکشنبه ورزش علوم ادبیات خلاقیت
دوشنبه مطالعات ریاضی ادبیات هنر
سه شنبه هنر علوم ریاضی علوم
چهارشنبه قرآن ادبیات دینی ادبیات
 
 
 
برنامه هفتگی کلاس ششم
 
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه مطالعات ریاضی ادبیات ریاضی
یکشنبه علوم ادبیات ورزش پژوهش
دوشنبه ریاضی مطالعات هنر ادبیات
سه شنبه علوم هنر  علوم ریاضی
چهارشنبه تفکر قرآن مهارت های زندگی  دینی
 
 
 
برنامه هفتگی کلاس 7/1
 
 
روز
ساعت اول
ساعت دوم
ساعت سوم
ساعت چهارم
شنبه شیمی عربی تفکر ادبیات
یکشنبه مطالعات قرآن ریاضی ریاضی
دوشنبه ادبیات زبان عربی دینی
سه شنبه ورزش ریاضی هنر زیست
چهارشنبه ریاضی مطالعات فیزیک زبان
 
 
 
 
     
 
 
برنامه هفتگی کلاس 7/2
 
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه عربی شیمی ادبیات زیست
یکشنبه تفکر قرآن دینی ریاضی
دوشنبه ریاضی ادبیات زبان ریاضی
سه شنبه ورزش مطالعات عربی هنر
چهارشنبه مطالعات ریاضی زبان فیزیک
 
 
     
 
 
برنامه هفتگی کلاس هشت یک
 
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ادبیات زبان زیست شیمی
یکشنبه عربی ریاضی هنر مطالعات
دوشنبه زبان قرآن ادبیات ریاضی
سه شنبه مطالعات تفکر فیزیک ورزش
چهارشنبه عربی ریاضی ریاضی دینی
 
 
     
 
 
برنامه هفتگی کلاس هشت دو
 
 
روز  ساعت اول ساعت دوم  ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه زبان ادبیات شیمی قرآن
یکشنبه ریاضی هنر مطالعات دینی
دوشنبه عربی تفکر ریاضی ادبیات
سه شنبه ریاضی فیزیک مطالعات ورزش
چهارشنبه زیست زبان عربی ریاضی
 
 
     
 
 
برنامه هفتگی کلاس 9/1
 
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه فیزیک ادبیات زبان عربی
یکشنبه ریاضی مطالعات شیمی هنر
دوشنبه دفاعی ادبیات ریاضی زبان
سه شنبه زیست ورزش قرآن عربی
چهارشنبه ریاضی دینی ریاضی
مطالعات
 
 
 
     
 
 
برنامه هفتگی کلاس 9/2
 
 
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ادبیات فیزیک عربی زبان
یکشنبه هنر ریاضی ریاضی شیمی
دوشنبه ادبیات ریاضی دفاعی قرآن
سه شنبه دینی عربی ورزش مطالعات
چهارشنبه زبان زیست مطالعات ریاضی