مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
   
  برنامه هفتگی پیش دبستان
 
  زنگ اول 8/30  تا 9/30 زنگ دوم9/45 تا 10/45 زنگ سوم 11-12
شنبه قران ،تکرار وتمرین پروژه هاو شعرها مفاهیم ریاضی آموزش نشانه ها /شعر
یکشنبه پروژه زمین ،تکرار و تمرین پروژه ها و شعرها کاردستی کاربرگ /کتاب کار
دوشنبه مفاهیم علوم آموزش نشانه ها نقاشی
سه شنبه زبان انگلیسی قصه خوانی/کتاب کار پروزه زمین
چهارشنبه آموزش نشانه ها کتاب کار سفالگری
 
 
  برنامه کلاس اول  
 
ساعت ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه قران فارسی زبان ریاضی رونویسی
یکشنبه قران/ریاضی ورزش فارسی املا علوم
دوشنبه قران/ زبان ریاضی نقاشی فارسی رونویسی
سه شنبه قران/ریاضی فارسی املا ریاضی علوم
چهارشنبه قران/فارسی ریاضی رونویسی ورزش نقاشی
 
 
  برنامه کلاس دوم  
 
 
 
ساعت ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم  ساعت پنجم
شنبه قران/ریاضی زبان فارسی املا قرآن
یکشنبه قرآن/ریاضی فارسی علوم
هدیه
 
دوشنبه قران/ریاضی زبان فارسی هنر علوم
سه شنبه قران/املا ریاضی فارسی ورزش ریاضی
چهارشنبه قران/ فارسی ریاضی علوم قران هدیه
 
 
  برنامه  کلاس سوم  
ساعت ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه قرآن/ریاضی بخوانیم مطالعات هدیه بنویسیم
یکشنبه قرآن/ریاضی علوم کتاب خوانی /اطاق بازی هنر بخوانیم
دوشنبه قرآن /ریاضی زبان املا علوم اجتماعی
سه شنبه قرآن/ریاضی علوم ورزش آداب و مهارت ها تست ریاضی
چهارشنبه قرآن /زبان ریاضی هدیه مطالعات املا
 
 
  برنامه کلاس چهارم  
ساعت ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه قران/کامپیوتر ادبیات علوم ریاضی تست علوم
یکشنبه قرآن/مطالعات تست ریاضی هنر ریاضی تست ادبیات
دوشنبه قرآن /ازمایشگاه  ادبیات خلاقیت هدیه علوم
سه شنبه قرآن/ریاضی تست مطالعات ورزش ادبیات اداب و مهارت
چهارشنبه قرآن /کتابخوانی ریاضی قرآن ریاضی علوم
 
 
  برنامه کلاس پنجم  
 
 
ساعت ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه قرآن/هنر ریاضی ریاضی علوم کاردستی
یکشنبه قرآن/آزمایشگاه علوم ریاضی مطالعات تست کامپیوتر
دوشنبه قرآن/قرآن ریاضی ادبیات خلاقیت دینی و قرن تست
سه شنبه قرآن/مطالعات ادبیات علوم علوم تست ادبیات تست
چهارشنبه قرآن/دینی ورزش مهارت های زندگی ریاضی تست کاردستی
 
 
  برنامه کلاس ششم  
ساعت ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه قرآن /ریاضی علوم ریاضی ادبیات آزمایشگاه علوم
یکشنبه قرآن /علوم ریاضی مطالعات علوم مطالعات تست
دوشنبه قرآن /کارو فن آوری دینی ریاضی ورزش خلاقیت
سه شنبه  قرآن/تست هدیه ریاضی قرآن تفکر و پژوهش علوم
چهارشنبه قرآن/ادبیات ریاضی تست ریاضی تست ادبیات تست علوم
 
 
  برنامه 7/1  
ساعت ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه ورزش عربی زیست و زمین آزمایشگاه ادبیات
یکشنبه مطالعات شیمی /تست
 
ادبیات
ریاضی قرآن
دوشنبه تست ریاضی عربی/تست کاروفن آوری زبان هنر
سه شنبه ادبیات خلاقیت مطالعات/تست ریاضی/ تست تفکروسبک زندگی
چهارشنبه ریاضی دینی فیزیک زبان/تست ادبیات
 
 
  برنامه7/2  
ساعت ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه زیست و زمین ادبیات ریاضی عربی ورزش
یکشنبه ریاضی قران آزمایشگاه شیمی/تست ادبیات
دوشنبه کاروفنآوری هنر عربی/تست ریاضی زبان
سه شنبه خلاقیت مطالعات تفکروسبک زندگی ریاضی مطالعات/تست
چهارشنبه زبان/تست ادبیات ادبیات/تست فیزیک دینی
 
  برنامه 8/1  
ساعت ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه عربی زیست وزمین آزمایشگاه ریاضی هنر
یکشنبه ریاضی ادبیات قرآن ادبیات شیمی/تست
دوشنبه خلاقیت کاروفناوری زبان ریاضی/تست عربی
سه شنبه ریاضی تفکروسبک زندگی ادبیات مطالعات ادبیات/تست
چهارشنبه فیزیک زبان/تست دینی ورزش مطالعات/تست
 
 
  کلاس 8/2  
/
ساعت ساعت اول ساعت دوم  ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه آزمایشکاه ورزش عربی ریاضی زیست و زمین
یکشنبه شیمی/تست ریاضی ادبیات ریاضی/تست
 
ادبیات
دوشنبه زبان خلاقیت دینی عربی/تست ریاضی
سه شنبه کارو فناوری ادبیات هنر ادبیات/تست تفکروسبک زندگی
چهارشنبه مطالعات فیزیک مطالعات/تست قرآن زبان
 
 
  کلاس نهم  
ساعت ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه ریاضی آزمایشگاه هنر زیست وزمین عربی/تست
یکشنبه ادبیات مطالعات شیمی/تست قرآن ریاضی
دوشنبه عربی زبان ریاضی ادبیات تست دینی
سه شنبه ریاضی کاروفنآوری خلاقیت ادبیات ریاضی/تست
چهارشنبه ورزش آمادگی دفاعی زبان/تست مطالعات/تست فیزیک