برنامه هفتگی پیش دبستان
  8-9:30 9:15-10 10:15-11 11:15-12
شنبه خوش آمدگویی و تمرین قرآن و شعر مفاهیم قرآن آموزش نشانه ها نقاشی
یکشنبه احوالپرسی و تکرار و تمرین شعر و پروژه مفاهیم علوم سفالگری مفاهیم ریاضی
دوشنبه احوالپرسی و تکرار و تمرین پروژه کاردستی آموزش نشانه ها مهارت های زندگی
سه شنبه احوالپرسی و تکرار و تمرین پروژه مفاهیم ریاضی قصه گویی مفاهیم قرآن
چهارشنبه احوالپرسی و تکرار و تمرین پروژه  مفاهیم علوم  بازی و سرگرمی مهارت های نوشتن 
 
 
     
 
   
برنامه هفتگی کلاس اول
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم 
شنبه قرآن نگارش هنر فارسی
یکشنبه علوم  نگارش ورزش فارسی
دوشنبه ریاضی نگارش خلاقیت  نگارش
سه شنبه علوم  فارسی نگارش  ریاضی
چهارشنبه قرآن نگارش ریاضی کوچینگ
 
     
 
   
برنامه هفتگی کلاس دوم
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم  ساعت چهارم 
شنبه قرآن ریاضی فارسی هدیه
یکشنبه فارسی ریاضی ورزش علوم 
دوشنبه املا ریاضی فارسی/نگارش قرآن
سه شنبه ریاضی هنر فارسی/نگارش علوم
چهارشنبه املا ریاضی هدیه ریاضی
 
 
 
     
 
   
برنامه هفتگی کلاس سوم
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ریاضی علوم نگارش /املا قرآن
یکشنبه ورزش ریاضی فارسی داستان /شعر
دوشنبه ریاضی هنر فارسی هدیه
سه شنبه فارسی علوم نگارش /املا ریاضی
چهارشنبه ریاضی مطالعات قرآن آموزش خط
 
 
 
 
     
 
   
برنامه هفتگی کلاس چهارم
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه مطالعات دینی ریاضی علوم
یکشنبه ورزش ریاضی هدیه قرآن
دوشنبه علوم /نگارش ریاضی کوچینگ فارسی
سه شنبه ریاضی علوم  نگارش هنر
چهارشنبه املا/فارسی ریاضی مطالعات علوم
 
     
 
   
برنامه هفتگی کلاس پنجم
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه هنر ریاضی کوچینگ خلاقیت
یکشنبه ریاضی ورزش اریاضی علوم
دوشنبه مطالعات فارسی/املا ریاضی نگارش/انشا
سه شنبه فارسی مطالعات تگارش ریاضی
چهارشنبه ریاضی دینی خلاقیت قرآن
 
     
 
   
برنامه هفتگی کلاس ششم
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ریاضی هنر تفکر قرآن
یکشنبه علوم ورزش کوچینگ دینی
دوشنبه فارسی/املا مطالعات ریاضی نگارش/انشا
سه شنبه مطالعات فارسی ریاضی نگارش
چهارشنبه علوم علوم ریاضی کاروفن آوری
 
     
 
   
برنامه هفتگی کلاس 7/1
 
روز
ساعت اول
ساعت دوم
ساعت سوم
ساعت چهارم
شنبه زیست و زمین ورزش زبان ریاضی
یکشنبه زبان قرآن هنر ریاضی
دوشنبه ادبیات فیزیک شیمی مطالعات
سه شنبه ریاضی دینی عربی ادبیات
چهارشنبه عربی تفکر ریاضی مطالعات
 
 
 
     
   
برنامه هفتگی کلاس 7/2
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه مطالعات ریاضی ورزش تفکر
یکشنبه هنر ریاضی عربی مطالعات
دوشنبه شیمی ادبیات زبان زیست و زمین
سه شنبه ادبیات قرآن دینی ریاضی
چهارشنبه زبان ریاضی فیزیک و آز عربی
 
     
   
برنامه هفتگی کلاس 7/3
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه دینی ورزش مطالعات تفکر
یکشنبه ریاضی زبان ریاضی زیست و زمین
دوشنبه فیزیک عربی مطالعات ادبیات
سه شنبه قرآن ادبیات ریاضی هنر
چهارشنبه ریاضی زبان عربی شیمی و آز
 
     
   
برنامه هفتگی کلاس هشت یک
 
روز  ساعت اول ساعت دوم  ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ورزش ریاضی دینی ریاضی
یکشنبه مطالعات زیست و زمین زبان عربی
دوشنبه ریاضی  شیمی و آز  ادبیات زبان
سه شنبه عربی هنر ادبیات قرآن
چهارشنبه فیزیک مطالعات ریاضی تفکر
 
     
   
برنامه هفتگی کلاس 8/2
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه زیست عربی ریاضی ریاضی
یکشنبه تفکر مطالعات ادبیات زبان
دوشنبه دینی ادبیات قرآن عربی
سه شنبه هنر ریاضی ورزش شیمی و آز
چهارشنبه مطالعات فیزیک و آز زبان
ریاضی
 
 
     
   
برنامه هفتگی کلاس 9/1
 
 
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ریاضی زبان زیست و آز مطالعات
یکشنبه ادبیات  عربی فیزیک و آز دفاعی
دوشنبه زبان ریاضی ادبیات ریاضی
سه شنبه شیمی و آز ورزش هنر دینی
چهارشنبه عربی قرآن مطالعات ریاضی
 
     
   
برنامه هفتگی کلاس9/2
 
 
 
 
 
روز ساعت اول سلعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه زبان زیست و زمین ریاضی عربی
یکشنبه دفاعی ادبیات عربی هنر
دوشنبه ادبیات ربان ریاضی مطالعات
سه شنبه ورزش شیمی و آز فیزیک و آز مطالعات
چهارشنبه ریاضی ریاضی دینی قرآن