برنامه هفتگی کلاس اول بصورت حضوری با گروهبندی از9 تا 13:30
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم
شنبه ریاضی فارسی هنر
یکشنبه فارسی ریاضی علوم
دوشنبه فارسی ریاضی قرآن
سه شنبه ریاضی املا/فارسی ورزش
چهارشنبه ریاضی فارسی علوم 
 
     
برنامه هفتگی کلاس دوم از ساعت 9 تا 12:45
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم  ساعت چهارم 
شنبه ریاضی املا قرآن علوم
یکشنبه ریاضی فارسی بنویسیم هدیه
دوشنبه ریاضی فارسی هنر قرآن
سه شنبه ریاضی فارسی ورزش علوم
چهارشنبه ریاضی فارسی بنویسبم هدیه
 
 
 
     
برنامه هفتگی کلاس سوم از ساعت 9 تا 12:45
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ریاضی فارسی خوانداری فارسی نوشتاری قرآن
یکشنبه فارسی مطالعات علوم هدیه
دوشنبه ریاضی هنر فارسی نوشتاری املا
سه شنبه ریاضی ورزش املا مطالعات
چهارشنبه ریاضی فارسی قرآن هدیه
 
 
 
 
     
برنامه هفتگی کلاس چهارم از ساعت8 تا 13:30
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه مطالعات ریاضی علوم فارسی
یکشنبه قرآن علوم بنویسیم ریاضی
دوشنبه مهارت های زندگی هنر ریاضی بخوانیم
سه شنبه ورزش علوم  ریاضی ریاضی
چهارشنبه هدیه مطالعات ریاضی املا
 
     
برنامه هفتگی کلاس پنجم از ساعت 8 تا 13:30
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ریاضی مطالعات ...... ادبیات
یکشنبه ریاضی هنر قرآن مطالعات
دوشنبه علوم ادبیات ...... .....
سه شنبه ریاضی علوم ورزش .....
چهارشنبه مهارت های زندگی علوم ادبیات هدیه 
 
     
برنامه هفتگی کلاس ششم از ساعت 8 تا 13:30
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه پژوهش علوم مطالعات ادبیات
یکشنبه تفکر مطالعات ..... ریاضی
دوشنبه ریاضی ادبیات قرآن هدیه
سه شنبه ریاضی هنر /کاروفن آوری ورزش ادبیات
چهارشنبه علوم ...... علوم ریاضی
 
  برنامه هفتگی کلاس هفتم  
روز
ساعت اول
ساعت دوم
ساعت سوم
ساعت چهارم
شنبه مطالعات عربی ادبیات تفکر
یکشنبه هنر /فن آوری فیزیک ورزش زبان
دوشنبه ریاضی ریاضی زیست و زمین ادبیات
سه شنبه ادبیات قرآن شیمی دینی
چهارشنبه مطالعات ریاضی عربی زبان
 
 
 
     
  برنامه هفتگی کلاس هشت یک  
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه ریاضی ادبیات زیست و زمین مطالعات ....
یکشنبه زبان ورزش فیزیک تفکر ریاضی
دوشنبه ادبیات .... عربی شیمی ....
سه شنبه قرآن ادبیات دینی هنر /کاروفن آوری ریاضی
چهارشنبه ریاضی مطالعات زبان عربی .....
 
     
  برنامه هفتگی کلاس هشت دو  
روز  ساعت اول ساعت دوم  ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم 
شنبه ریاضی ادبیات مطالعات ..... ....
یکشنبه شیمی زبان عربی ورزش ریاضی
دوشنبه ادبیات عربی هنر /کاروفن آوری تفکر .....
سه شنبه دینی ادبیات قرآن فیزیک ریاضی
چهارشنبه ریاضی  زبان مطالعات زیست و زمین  .....
 
     
  برنامه هفتگی کلاس 9  
روز ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم
شنبه ادبیات مطالعات عربی زیست و زمین
یکشنبه ریاضی آمادگی دفاعی زبان فیزیک
دوشنبه ریاضی شیمی ادبیات هنر /کاروفن آوری
سه شنبه ریاضی دینی ادبیات قرآن
چهارشنبه زبان عربی ....
مطالعات
 
پنجشنبه .... ورزش .... ....