برنامه هفتگی کلاس اول
     
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه فارسی ریاضی علوم کتابخوانی قرآن
یکشنبه ریاضی فارسی علوم بازی علوم /آزمایشگاه
دوشنبه فارسی هنر فارسی ریاضی ورزش
سه شنبه چرتکه قرآن ریاضی فارسی نقاشی
چهارشنبه فارسی فارسی ریاضی علوم قرآن
 
برنامه هفتگی کلاس دوم
     
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه قرآن ریاضی بنویسیم املا/فارسی علوم
یکشنبه فارسی زبان ریاضی علوم هدیه/آزمایشگاه
دوشنبه هنر قرآن ریاضی فارسی علوم
سه شنبه املا چرتکه ریاضی فارسی علوم
چهارشنبه ریاضی فارسی ورزش علوم هدیه
 
 
 
برنامه هفتگی کلاس سوم
     
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه فارسی ریاضی علوم هدیه املا
یکشنبه مطالعات ریاضی چرتکه علوم انشا
دوشنبه هدیه ورزش ریاضی هنر مطالعات
سه شنبه قرآن املا علوم بنویسیم ریاضی
چهارشنبه زبان علوم/آزمایشگاه قرآن فارسی تست ریاضی
 
 
 
 
برنامه هفتگی کلاس چهارم
     
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه ریاضی ریاضی فارسی مطالعات علوم
یکشنبه ریاضی علوم فارسی هدیه قرآن
دوشنبه ورزش فارسی هنر ریاضی مطالعات
سه شنبه ریاضی املا چرتکه انشا فارسی
چهارشنبه قرآن علوم /آزمایشگاه زبان مطالعات هدیه
 
برنامه هفتگی کلاس پنجم
     
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه فارسی علوم ریاضی ریاضی هدیه
یکشنبه چرتکه مطالعات انشا قرآن املا
دوشنبه ریاضی علوم ریاضی ورزش هنر
سه شنبه مطالعات خلاقیت علوم مطالعات هدیه
چهارشنبه علوم ریاضی ریاضی آزمایشگاه کامپیوتر
 
برنامه هفتگی کلاس ششم
     
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه ریاضی ریاضی علوم علوم فارسی
یکشنبه اتاق فیلم علوم چرتکه مطالعات کاروفن آوری هنر
دوشنبه فارسی ریاضی ورزش ریاضی تفکرو پژوهش
سه شنبه هدیه علوم مطالعات علوم مطالعات
چهارشنبه ریاضی املاوانشا قرآن ریاضی ازمایشگاه
 
برنامه هفتگی کلاس هفتم
     
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه ریاضی مطالعات عربی زبان شیمی
یکشنبه ادبیات ریاضی آزمایشگاه فیزیک زیست و زمین
دوشنبه قرآن عربی ریاضی مطالعات تست
سه شنبه ادبیات ریاضی کاروفن آوری زبان تفکروسبک زنذگی
چهارشنبه ادبیات ورزش پیام آسمانی ریاضی هنر
 
 
 
     
موفقیت دانش آموزان عزیزمان در مسابقات جشنواره فرهنگی و هنری در منطقه : 
خانمها :
حنانه شاه محمد رتبه دوم در رشته آبرنگ
آیلین نجاری رتبه دوم در رشته گواش
پرنیان حکیمی رتبه اول دررشته مداد رنگی
فاطمه کریمی رتبه دوم در رشته پاستل
ملینا جوانمرد رتبه دوم در رشته پاستل
 
سلاله زمانی رتبه دوم در رشته آبرنگ
روژین الهی مطلق رتبه دوم در رشته آبرنگ
تهمینه صبحی نصرت رتبه دوم در رشته مداد رنگی
پرنیان صادقی پناه رتبه دوم در رشته مداد رنگی
یاسمن پندآموز رتبه اول در رشته معرق
 
حنانه عرب زاده رتبه اول در رشته طراحی با زغال
آیدا دانیاری رتبه دوم در رشته طراحی با زغال
مهدیه حسرتی رتبه سوم دررشته مداد رنگی
هلنا رشادت رتبه اول در رشته منبت
سحر بهرامی  رتبه دوم در رشته رنگ روغن
سحر بهرامی رتبه دوم  دررشته پاستل
آیدا غفوری رتبه اول در رشته گواش
 
 
 
 
 
این موفقیت را به همه ی عزیزان و اولیا گرامی  تبریک عرض مینماییم .
برنامه هفتگی کلاس هشتم
     
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه مطالعات ریاضی زبان عربی تست
یکشنبه ریاضی فیزیک ادبیات آزمایشگاه تفکروسبک زندگی
دوشنبه عربی پیام آسمانی مطالعات ریاضی شیمی
سه شنبه ادبیات هنر ریاضی ادبیات زبان
چهارشنبه قرآن زیست و زمین ریاضی هنر ورزش
 
برنامه هفتگی کلاس 9/1
     
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه شیمی عربی ریاضی مطالعات زبان
یکشنبه قرآن ادبیات فیزیک ریاضی پیام آسمانی
دوشنبه ریاضی مطالعات شیمی عربی مطالعات
سه شنبه هنر ادبیات زبان ریاضی ادبیات
چهارشنبه ریاضی هنر آزمایشگاه ورزش آمادگی دفاعی
 
برنامه هفتگی کلاس 9/2
     
  ساعت اول ساعت دوم ساعت سوم ساعت چهارم ساعت پنجم
شنبه عربی زبان مطالعات ریاضی مطالعات
یکشنبه فیزیک آزمابشگاه ریاضی ادبیات ادبیات
دوشنبه مطالعات ریاضی آمادگی دفاعی زیست وزمین عربی
سه شنبه ریاضی زبان ادبیات هنر شیمی
چهارشنبه ورزش ریاضی هنر پیام آسمانی قرآن