مجتمع آموزشی غیر دولتی حضرت رقیه (س)
  کلاس اول  
 
تکالیف روز
 
 
 
  کلاس دوم  
 
تکالیف روز
 
 
 
  کلاس سوم  
تکالیف روز
 
  کلاس چهارم  
 
درس   فارسی:  
درس مطالعات:
 
 
درس ریاضی:
 
  کلاس پنجم  
 
درس فارسی :
                   

 
درس ریاضی: 
 
 
درس  علوم:  
 
درس  مطالعات  : 
 
  کلاس ششم  
درس  علوم :     
درس  ریاضی:    
درس  فارسی:   
درس  مطالعات: